Trang chủ | Bán | Mua | Phối | Trang trại | Bác sĩ

Tên: Nova
Tuổi: 3 năm 7 tháng
Giới tính: Đực
Giống loài: Alaskan Malamute
Tên: Ỉn
Tuổi: 5 năm 5 tháng
Giới tính: Đực
Giống loài: Alaskan Malamute
Tên: Gao
Tuổi: 3 năm 3 tháng
Giới tính: Đực
Giống loài: Alaskan Malamute
Tên: Leon
Tuổi: 3 năm 6 tháng
Giới tính: Đực
Giống loài: Alaskan Malamute
Tên: Ken
Tuổi: 5 năm 0 tháng
Giới tính: Đực
Giống loài: Alaskan Malamute
Tên: Alex
Tuổi: 4 năm 3 tháng
Giới tính: Đực
Giống loài: Alaskan Malamute
Tên: Avil
Tuổi: 4 năm 10 tháng
Giới tính: Đực
Giống loài: Alaskan Malamute
Tên: Bingô
Tuổi: 4 năm 4 tháng
Giới tính: Đực
Giống loài: Alaskan Malamute
Tên: Sinbad
Tuổi: 1 năm 9 tháng
Giới tính: Đực
Giống loài: Exotic bully American
Tên: Kaka
Tuổi: 3 năm 7 tháng
Giới tính: Cái
Giống loài: Chó Husky
Tên: Cherry
Tuổi: 3 năm 8 tháng
Giới tính: Cái
Giống loài: Chó Husky
Tên: Mèo
Tuổi: 4 năm 7 tháng
Giới tính: Cái
Giống loài: Chó Husky
123456789101112131415
Góp ý