Trang chủ | Bán | Mua | Phối | Trang trại | Bác sĩ

Tên: Saphia
Tuổi: 2 năm 12 tháng
Giới tính: Đực
Giống loài: Bull
Tên: Đen Tom
Tuổi: 3 năm 3 tháng
Giới tính: Cái
Giống loài: Chó cỏ
Tên: Vàng
Tuổi: 3 năm 2 tháng
Giới tính: Cái
Giống loài: Chó cỏ
Tên: Ỉn
Tuổi: 1 năm 8 tháng
Giới tính: Đực
Giống loài: Alaskan Malamute
Tên: Avin
Tuổi: 1 năm 8 tháng
Giới tính: Đực
Giống loài: Chó Alaska
Tên: Mr Ken
Tuổi: 1 năm 8 tháng
Giới tính: Đực
Giống loài: Alaskan Malamute
Tên: Mr Inat
Tuổi: 1 năm 8 tháng
Giới tính: Đực
Giống loài: Alaskan Malamute
Tên: Mr Alex
Tuổi: 1 năm 8 tháng
Giới tính: Đực
Giống loài: Alaskan Malamute
Tên: Puca
Tuổi: 1 năm 8 tháng
Giới tính: Đực
Giống loài: Chó Husky Sibir (Siberian Husky)
123456789101112131415
Góp ý