Trang chủ | Bán | Mua | Phối | Trang trại | Bác sĩ

Tên: Bờm
Tuổi: 3 năm 1 tháng
Giới tính: Đực
Giống loài: Alaska Malamute
Tên: Buppy
Tuổi: 1 năm 6 tháng
Giới tính: Đực
Giống loài: Bull Dog
Tên: Luc Ky
Tuổi: 1 năm 7 tháng
Giới tính: Đực
Giống loài: Bull Dog
Tên: Mic Ky
Tuổi: 1 năm 7 tháng
Giới tính: Cái
Giống loài: Bull Dog
Tên: Bóp By
Tuổi: 1 năm 7 tháng
Giới tính: Đực
Giống loài: Bull Dog
Tên: Happy
Tuổi: 1 năm 7 tháng
Giới tính: Đực
Giống loài: Bull Dog
Tên: Bé Gấu
Tuổi: 1 năm 9 tháng
Giới tính: Đực
Giống loài: Alaska
Tên: Ngáo
Tuổi: 1 năm 6 tháng
Giới tính: Cái
Giống loài: Husky
Tên: Le Ông
Tuổi: 1 năm 5 tháng
Giới tính: Cái
Giống loài: Alaska
Tên: Simba
Tuổi: 1 năm 5 tháng
Giới tính: Đực
Giống loài: Alaska
Tên: Su
Tuổi: 3 năm 5 tháng
Giới tính: Cái
Giống loài: Alaska
Tên: Bơ
Tuổi: 4 năm 3 tháng
Giới tính: Cái
Giống loài: Alaska
123456789101112131415
Góp ý