Trang chủ | Bán | Mua | Phối | Trang trại | Bác sĩ

Tên: Bờm
Tuổi: 4 năm 1 tháng
Giới tính: Cái
Giống loài: Golden
Tên: If Rerpula
Tuổi: 2 năm 3 tháng
Giới tính: Đực
Giống loài: Alaska Malamute
Tên: Misa
Tuổi: 4 năm 5 tháng
Giới tính: Cái
Giống loài: Alaska Malamute
Tên: Phấn
Tuổi: 2 năm 8 tháng
Giới tính: Cái
Giống loài: Alaska Malamute
Tên: Bé bự
Tuổi: 4 năm 8 tháng
Giới tính: Cái
Giống loài: Alaska
Tên: Xám
Tuổi: 2 năm 9 tháng
Giới tính: Cái
Giống loài: Husky
Tên: Troll
Tuổi: 2 năm 6 tháng
Giới tính: Đực
Giống loài: Husky
Tên: Pờm
Tuổi: 4 năm 1 tháng
Giới tính: Cái
Giống loài: Alaska Malamute
Tên: Sin
Tuổi: 2 năm 3 tháng
Giới tính: Đực
Giống loài: Alaska Malamute
Tên: Bư
Tuổi: 3 năm 1 tháng
Giới tính: Cái
Giống loài: Husky woly
Tên: Kaka
Tuổi: 1 năm 9 tháng
Giới tính: Đực
Giống loài: Alaska Malamute
Tên: Luci
Tuổi: 3 năm 12 tháng
Giới tính: Cái
Giống loài: Alaska Malamute
123456789101112131415
Góp ý